Zero Waste czy Less Waste?

Less Waste kontra Zero Waste – jaka jest różnica?

Pojęcia LESS WASTE i ZERO WASTE często bywają mylone. Na pierwszy rzut oka wiele osób dobrze kojarzy je z ochroną środowiska. Pojęcia te odnoszą się bowiem do ograniczenia produkcji śmieci. 

Jaka jest więc różnica?

Less Waste – to reduk­cja ilo­ści wytwa­rza­nych odpa­dów do nie­zbęd­ne­go mini­mum. Jest to styl życia, na któ­ry decy­du­je się coraz wię­cej osób. Nie mija­jąc się z praw­dą, moż­na powie­dzieć, że jest to pew­ne­go rodza­ju wstęp do podej­ścia ZERO WASTE. Oby­dwie ide­olo­gie wyma­ga­ją zmia­ny postaw, zacho­wań i nawy­ków. Styl LESS WASTE, pozwa­la na łagod­ne wej­ście w świat eko­lo­gicz­nych czynów.

Roz­po­czę­cie pro­eko­lo­gicz­nych dzia­łań dla wie­lu wyda­je się pro­ce­sem trud­nym i skom­pli­ko­wa­nym, jed­nak zapo­zna­jąc się z zało­że­nia­mi sty­lu życia LESS WASTE, bar­dzo szyb­ko moż­na dojść do prze­ciw­ne­go wniosku.

  • Na zaku­py zabierz wła­sną, mate­ria­ło­wą tor­bę – to pierw­szy krok, któ­ry pozwo­li Ci zacząć dzia­łać w myśl idei Less Waste. W ten pro­sty spo­sób zde­cy­do­wa­nie ogra­ni­czysz ilość pla­sti­ku, któ­ra tra­fia do środowiska.
  • Nie wyrzu­caj jedze­nia – przed wyj­ściem na zaku­py, zobacz co masz w lodów­ce i przy­go­tuj listę potrzeb­nych pro­duk­tów. Prze­my­śla­ne zaku­py pozwo­lą ogra­ni­czyć Ci ilość mar­no­wa­ne­go pożywienia.
  • Daj dru­gie życie zepsu­tym przed­mio­tom – ze sta­rych ubrań możesz przy­go­to­wać wcze­śniej wspo­mnia­ną tor­bę na zaku­py. Rozej­rzyj się dooko­ła, wie­lu przed­mio­tom możesz dać dru­gie życie i ogra­ni­czyć mar­no­tra­wie­nie surow­ców. Less Waste to przede wszyst­kim zmia­na nawy­ków szko­dli­wych dla śro­do­wi­ska. Nie są to jed­nak zmia­ny wyma­ga­ją­ce, wpro­wa­dzić je w życie może każ­dy bez więk­szych przeszkód.

Jak widzisz, już dzi­siaj możesz roz­po­cząć ten eko­lo­gicz­ny styl życia, wystar­czy, że przy­ło­żysz więk­szą uwa­gę do codzien­nych czyn­no­ści i będziesz świa­do­mie podej­mo­wał decy­zje na korzyść środowiska.

Zero Waste – wycho­dzi z tych samych zało­żeń, obej­mu­je dzia­ła­nia Less Waste i roz­sze­rza je. Te podej­ście wyma­ga wię­cej wysił­ku, jed­nak pozwa­la na praw­dzi­wie pro­eko­lo­gicz­ne dzia­ła­nia, zmie­nia­jąc nawy­ki na lepsze.

  • Kon­sump­cjo­nizm ogra­nicz do mini­mum – jeśli masz już nawyk przy­go­to­wy­wa­nia listy zaku­pów i nie zda­rza Ci się wyrzu­ca­nie jedze­nia z lodów­ki, war­to pójść o krok dalej. Następ­nym razem idąc na zaku­py, wybierz jedy­nie pro­duk­ty nie­zbęd­ne do życia, nie bój się wyjść ze stre­fy kom­for­tu i poże­gnać z wygodami.
  • Sam napra­wiaj uster­ki i odna­wiaj przed­mio­ty – jeśli masz garaż, strych czy piw­ni­cę zapew­ne masz rów­nież wie­le przed­mio­tów o któ­rych ist­nie­niu już nie pamię­tasz. Zaj­rzyj tam, odśwież sta­rą sza­fę czy rower, nawet jeże­li tobie już się nie przy­da, zawsze możesz go komuś poda­ro­wać, nie tyl­ko dzia­ła­jąc w myśl Zero Waste ale rów­nież uszczę­śli­wia­jąc innych.
  • Pozbądź się nie­po­trzeb­nych rze­czy – przej­rzyj szaf­ki i zaka­mar­ki do któ­rych daw­no nie zaglą­da­łeś, zostaw przed­mio­ty nie­zbęd­ne do życia. Oby­dwa te podej­ścia poma­ga­ją pod­jąć pozy­tyw­ne zmia­ny w życiu i cho­ciaż styl Zero Waste może być wyma­ga­ją­cy, to nic nie stoi na prze­szko­dzie aby spró­bo­wać zacząć od małych kro­ków i bli­żej przyj­rzeć się zagad­nie­niu Less Waste.