Pokochaliśmy eko gadżety

Dlaczego świat pokochał ekologiczne gadżety reklamowe.

Choć wydawać się może, że wiele firm angażuje się w inicjatywy ekologiczne jedynie z chęci dopasowania się do obecnie panującego trendu to jednak dla większości wynika to ze świadomego wyboru i dbałości o stan środowiska. Nie inaczej sytuacja wygląda w branży reklamowej. Dlatego też producenci artykułów promocyjnych coraz częściej zastępują do tej pory powszechnie wykorzystywane gadżety z plastiku ekologicznymi zamiennikami. Zastosowanie naturalnych surowców pozwala ograniczyć ich negatywny wpływ na środowisko.

Czy to, że gadżet jest ekologiczny oznacza również, że będzie mniej skuteczny?

Dzi­siej­szy kon­su­ment jest zde­cy­do­wa­nie bar­dziej świa­do­my swo­ich decy­zji zaku­po­wych niż był jesz­cze kil­ka­na­ście lat temu. Coraz czę­ściej klien­tów inte­re­su­je z jakich mate­ria­łów został wyko­na­ny pro­dukt. W dobie powszech­ne­go dostę­pu do infor­ma­cji, za pośred­nic­twem inter­ne­tu, klien­ci spraw­dza­ją pocho­dze­nie pro­duk­tów i opi­nie innych użyt­kow­ni­ków. W ostat­nich latach szcze­gól­ną popu­lar­no­ścią cie­szą się pro­duk­ty wyko­na­ne z two­rzyw natu­ral­nych. Trend ten oczy­wi­ście nie pozo­stał obo­jęt­ny rów­nież pro­du­cen­tom gadże­tów rekla­mo­wych. To, że gadżet jest eko­lo­gicz­ne­go pocho­dze­nia nie ozna­cza, że będzie mniej atrak­cyj­ny czy efektowny.

Pro­du­cen­ci i dostaw­cy dokła­da­ją wszel­kich sta­rań aby wyjść naprze­ciw ocze­ki­wa­niom swo­ich klien­tów. Wyda­wać się może, że gadże­ty z tej gru­py będą nie­cie­ka­we i mało atrak­cyj­ne, jed­nak nic bar­dziej myl­ne­go. Inspi­ra­cje zna­leźć moż­na na stro­nach takich jak : www.promoshop.pl, Już na pierw­szy rzut oka zauwa­żyć moż­na gadże­ty z tej kate­go­rii są zróż­ni­co­wa­ne, funk­cjo­nal­ne i atrak­cyj­ne wizu­al­nie. Gadże­ty eko­lo­gicz­ne to praw­dzi­wy ogrom moż­li­wo­ści, pozwa­la­ją eks­pe­ry­men­to­wa­nie z for­mą przy jed­no­cze­snym zacho­wa­niu uży­tecz­no­ści. Gadże­ty w kate­go­rii Eko wyko­na­ne są jedy­nie z mate­ria­łów przy­ja­znych śro­do­wi­sku. Ich kolej­ną zale­tą jest moż­li­wość per­so­na­li­za­cji – spo­sob­ność do zamiesz­cze­nia na nich nadru­ków pozwa­la na stwo­rze­nie jedy­ne­go w swo­im rodza­ju upo­min­ku, któ­ry na pew­no przy­ku­je uwa­gę odbior­ców. W zależ­no­ści od ocze­ki­wań klien­tów, zaopa­trzyć się moż­na w popu­lar­ne dłu­go­pi­sy eko­lo­gicz­ne wyko­na­ne z two­rzyw natu­ral­nych czy nawet pen­dri­ve­’y w przy­ja­znych dla śro­do­wi­ska kar­to­no­wych obu­do­wach. Gadże­ty Eko to obszer­na gru­pa pro­duk­tów, któ­ra pozwa­la na reali­za­cję ory­gi­nal­nych i nie­raz nie­tu­zin­ko­wych projektów.

Czy warto podążać za ekologiczną modą?

Tro­ska o śro­do­wi­sko natu­ral­ne i dzia­ła­nie w zgo­dzie z zało­że­nia­mi eko­lo­gii to rów­nież duży plus w oczach klien­tów. Obser­wu­jąc lide­rów ryn­ku nie trud­no dojść do wnio­sku, że kwe­stie eko­lo­gicz­ne trak­tu­ją prio­ry­te­to­wo. Gadże­ty Eko nio­są ze sobą nie tyl­ko war­tość pro­mo­cyj­ną ale rów­nież infor­ma­cje, że fir­ma trosz­czy się o śro­do­wi­sko, swo­ich klien­tów jak i wszyst­kich miesz­kań­ców naszej pla­ne­ty. Eko­lo­gią war­to zain­te­re­so­wać się rów­nież ze wzglę­du na powszech­nie panu­ją­cą modę. Drew­no, papier czy baweł­na to coraz częst­szy wybór w alter­na­ty­wie do roz­kła­da­ją­ce­go się set­ki lat plastiku.

Eko­lo­gicz­ne roz­wią­za­nia cie­szą się popu­lar­no­ścią rów­nież ze wzglę­dów eko­no­micz­nych. Ceny gadże­tów eko­lo­gicz­nych nie róż­nią się od tych mniej przy­ja­znych śro­do­wi­sku, w dodat­ku mate­ria­ły wyko­rzy­sty­wa­ne do ich pro­duk­cji są wytrzy­ma­łe, dzię­ki cze­mu mogą peł­nić swo­ją funk­cję przez wie­le lat.

Gadżety Eko warte inwestycji.

Eko­lo­gicz­ne gadże­ty same w sobie nie są nowo­ścią jed­nak rów­nież w tej gru­pie poja­wia­ją się nowin­ki war­te uwa­gi.
Coraz czę­ściej zaob­ser­wo­wać moż­na oso­by wybie­ra­ją­ce tor­by uszy­te z natu­ral­nych tka­nin zamiast pla­sti­ko­wych jed­no­ra­zó­wek. Zapew­nia­ją one dużą prze­strzeń rekla­mo­wą a ich użyt­kow­ni­kom pozwa­la­ją na dba­nie o śro­do­wi­sko. Ostat­nio dużą popu­lar­no­ścią cie­szą się rów­nież gło­śni­ki blu­eto­oth wyko­na­ne z bam­bu­sa czy słomy.

Pod­su­mo­wu­jąc, eko­lo­gicz­ne gadże­ty to świet­ny wybór nie tyl­ko ze wzglę­du na korzy­ści dla śro­do­wi­ska ale rów­nież Two­jej działalności.