Ekologiczne notesy reklamowe z nadrukiem logo firmy

Notesy z nadrukiem logo firmy – idealny gadżet ekologiczny.

Notes znaj­du­je się w każ­dym biu­rze. Wła­śnie taki gadżet jest jed­nym z naj­lep­szych ele­men­tów rekla­my bez­po­śred­niej. Note­sy rekla­mo­we z nadru­kiem logo fir­my są świet­ną rekla­mą naszej fir­my. Note­sy w for­ma­tach A4 i A3 są sto­so­wa­ne zazwy­czaj jako blo­ki kon­fe­ren­cyj­ne, w któ­rych notu­je­my wię­cej infor­ma­cji. Takich więk­szych note­sów uży­wa się na kon­fe­ren­cjach, szko­le­niach, warsz­ta­tach. Mniej­sze note­sy rekla­mo­we z nadru­kiem logo fir­my słu­żą do pod­ręcz­nych nota­tek. Mamy dwa rodza­je note­sów: koło­no­tat­nik i kle­jo­ny. W koło­no­tat­ni­ku spi­ra­la trzy­ma cały notes, a w note­sie kle­jo­nym grzbiet jed­ne­go boku jest pokry­ty kle­jem, któ­ry spa­ja wszyst­kie kart­ki w naszym notesie.

Koło­no­tat­ni­ki posia­da­ją przed­nią jak i rów­nież tyl­ną okład­kę. Moż­na umie­ścić inny wzór na przo­dzie, a inny na tyle. Trze­ba pamię­tać, aby te okład­ki były spójne. 

Wyróż­nia­my trzy wer­sje okła­dek koło­no­tat­ni­ka: jed­no­stron­ną, dwu­stron­ną oraz skle­ja­ną.

  • Okład­ka jed­no­stron­na to zadruk 4+0, sztyw­ny kar­ton 300g i folia błysk jednostronna.
  • Okład­ka dwu­stron­na to zadruk 4+4, sztyw­ny kar­ton 300g i folia błysk jednostronnie.
  • Okład­ka skle­ja­na to zadruk 4+0, sztyw­ny kar­ton 250g i folia błysk jed­no­stron­nie, w efek­cie dwu­stron­nie zadru­ko­wa­ną okład­kę oraz dwu­stron­nie folio­wa­ną o cha­rak­te­ry­stycz­nie zaokrą­glo­nej krawędzi.

Wysoka jakość notesów reklamowych za niskie koszta wykonania. 

Note­sy rekla­mo­we są dru­ko­wa­ne na wyso­ko­bie­lo­nym papie­rze offe­sto­wym. Druk na takim papie­rze zapew­nia bar­dzo dobrą jakość kolo­ru i rów­nież jest to dobre roz­wią­za­nie eko­no­micz­ne, ponie­waż taki druk jest naj­lep­szy, a wca­le nie kosz­tu­je dużo. Dla­te­go wła­śnie note­sy rekla­mo­we nie są dro­gie i coraz wię­cej firm decy­du­je się na zakup takie­go gadże­tu. Trze­ba rów­nież pod­kre­ślić, ze zazwy­czaj note­sów uży­wa się kil­ka lat. Ist­nie­je tak­że wie­le rodza­jów note­sów.
Wymia­ry to: A7, A6, A5, A4, A3. W note­sie znaj­dzie­my 25, 50 lub 100 kartek.

Teraz, gdy wie­my z cze­go mniej wię­cej skła­da się notes rekla­mo­wy, może­my śmia­ło go zama­wiać. Ten gadżet napraw­dę świet­nie się spraw­dza jako rekla­ma naszej fir­my. Więc jeże­li chce­my pozy­skać nowych klien­tów, roz­da­nie im takich note­sów na pew­no zadzia­ła na plus.