Kontakt

BUT­TER­FLY GADŻE­TY REKLA­MO­WE – AGEN­CJA REKLA­MO­WA SZCZECIN
WIL­LA STAF­FA – ul. Staf­fa 12 • 71 – 149 Szczecin
tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

Zapra­sza­my ponie­dzia­łek – pią­tek, w godzi­nach 8:00 – 16:00

Sprze­daż / Dystrybucja:
Pro­mo­shop Sp. z o.o.
ul. Leopol­da Staf­fa 12, 71 – 149 Szczecin
e‑mail: info@promoshop.pl

NIP 852−26−69−539REGON 387910920KRS0000878120
Kon­to mBank 51114020040000350280853776

Od 1998 roku poma­ga­my klien­tom wybrać i zamó­wić gadże­ty rekla­mo­we z nadru­kiem, gadże­ty fir­mo­we i arty­ku­ły rekla­mo­we z logo. Wyko­nu­je­my nadru­ki (sitro­druk, tam­po­druk), gra­wer i haft. Nie lubi­my się chwa­lić, ale dostar­czy­li­śmy gadże­ty pro­mo­cyj­ne dla kil­ku­dzie­się­ciu tysię­cy Klien­tów w Pol­sce i za gra­ni­cą. Było­by nam bar­dzo miło współ­pra­co­wać rów­nież z Tobą.

Jesteś w Szcze­ci­nie? Odwiedź nas koniecz­nie – mamy biu­ro na szcze­ciń­skim Pogod­nie (nie­da­le­ko Rynecz­ku Pogod­no i ul. Mickiewicza)