Od 1998 roku poma­ga­my wybrać i zamó­wić gadże­ty rekla­mo­we z nadru­kiem dla klien­tów, gadże­ty pro­mo­cyj­ne dla firm, mate­ria­ły rekla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wyko­nu­je­my nadru­ki, gra­wer i haft. Nie lubi­my się chwa­lić, ale dostar­czy­li­śmy gadże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu tysię­cy Klien­tów w całej Pol­sce i za gra­ni­cą. Było­by nam bar­dzo miło współ­pra­co­wać rów­nież z Tobą.

tel. : 91 421 3677 • fax: 91 883 5139

INFO@PROMOSHOP.PL

Ul. LEOPOLDA STAFFA 12 • 71 – 149 SZCZECIN

Ciekawe artykuły

Materiały ekologiczne

Koniecz­ność dba­nia o naszą pla­ne­tę. Bez­u­stan­nie przy­czy­nia­my się do zaśmie­ca­nia śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go, co nie­ste­ty ma destruk­tyw­ny wpływ na wszyst­kich – rośli­ny, zwie­rzę­ta, nas samych i…

Ekologiczne notesy reklamowe z nadrukiem logo firmy

Note­sy z nadru­kiem logo fir­my – ide­al­ny gadżet eko­lo­gicz­ny. Notes znaj­du­je się w każ­dym biu­rze. Wła­śnie taki gadżet jest jed­nym z naj­lep­szych ele­men­tów rekla­my bezpośredniej.…

Eko biznes i marketing

EKO biz­nes – czy to koniecz­ność? Coraz czę­ściej nasze dzia­ła­nia, codzien­ne obo­wiąz­ki czy nawet toż­sa­mość kształ­tu­je tro­ska o śro­do­wi­sko natu­ral­ne. Nie zawsze jed­nak może być…

Popularne kategorie