Eko gadżety w natarciu

Ekologiczne gadżety reklamowe – to skuteczny sposób aby się wyróżnić!

Skrót “EKO” cieszy się dużą popularnością w wielu gałęziach biznesu. Przedmioty EKO są trwalsze, bardziej przyjazne środowisku, tańsze a konsumenci wprost je uwielbiają. Nic dziwnego, że na rynku pojawiło się mnóstwo produktów EKO – jedzenie, ubrania, a nawet samochody czy sprzęt IT. Trend ten jest wyraźnie widoczny również w branży upominków reklamowych.

Gadże­ty EKO to nie tyl­ko prze­strzeń rekla­mo­wa, to rów­nież nośnik infor­ma­cji mówią­cy, że fir­ma pod­cho­dzi do biz­ne­su odpo­wie­dzial­nie i sta­ra się aby jej dzia­ła­nia mia­ły jak naj­mniej­szy wpływ na środowisko.

Jeśli zasta­na­wiasz się jakie gadże­ty eko­lo­gicz­ne wybrać dla swo­jej dzia­łal­no­ści, zale­ca­my sko­rzy­sta­nie z poniż­szej listy naj­cie­kaw­szych i naj­po­pu­lar­niej­szych pozy­cji:

  1. Mate­ria­ło­we tor­by – to bar­dzo uży­tecz­ny gadżet, zysku­ją­cy coraz więk­szą popu­lar­ność. Ludzie nie chcą już korzy­stać z pla­sti­ko­wych jed­no­ra­zó­wek, któ­re nie dość, że są dodat­ko­wym kosz­tem to wpły­wa­ją nega­tyw­nie na środowisko.
  2. Power­ban­ki solar­ne – są świet­nym wybo­rem jeśli szu­kasz nagro­dy do zor­ga­ni­zo­wa­ne­go przez cie­bie kon­kur­su. To droż­szy upo­mi­nek, jed­nak bar­dzo funk­cjo­nal­ny i przy­ja­zny dla oto­cze­nia. Spraw­dzi się szcze­gól­nie dobrze dla osób, któ­re są w cią­głym ruchu lub kocha­ją podróżować.
  3. EKO pen­dri­ve - to kolej­ny hit, któ­ry cie­szy się nie­sa­mo­wi­tym zain­te­re­so­wa­niem ze stro­ny odbior­ców. Jego obu­do­wa może zostać wyko­na­na z drew­na czy odpa­dów celu­lo­zo­wych. To wyso­ce uży­tecz­ne połą­cze­nie eko­lo­gii i tech­no­lo­gii, któ­re w dodat­ku świet­nie pre­zen­tu­je się wizualnie.
  4. Koszul­ka z odpa­dów - koszul­ki to bar­dzo czę­sto sto­so­wa­ny upo­mi­nek ze wzglę­du na dużą powierzch­nię rekla­mo­wą. Wyko­na­nie jej z odpa­dów pozwo­li Ci z łatwo­ścią wyróż­nić się na tle kon­ku­ren­cji – taką koszu­lę z łatwo­ścią moż­na opa­trzyć histo­rią i nadać jej szer­szy kontekst.
  5. Zestaw kre­dek – z pew­no­ścią taki upo­mi­nek tra­fi do naj­młod­szych. Moż­na go roz­sze­rzyć o notat­nik, ołó­wek i gum­kę – oczy­wi­ście wszyst­ko wyko­na­ne z eko­lo­gicz­nych materiałów.
  6. Dłu­go­pis z recy­klin­gu - dłu­go­pi­sy to spraw­dzo­ny i sku­tecz­ny upo­mi­nek rekla­mo­wy. Są przede wszyst­kim wyso­ce funk­cjo­nal­ne, ale nie­raz potra­fią zasko­czyć rów­nież for­mą. Dłu­go­pis z drew­na, odpa­dów celu­lo­zo­wych czy jean­su na pew­no przy­ku­je uwa­gę odbior­ców, szcze­gól­nie tych, dba­ją­cych o środowisko.

Pla­nu­jąc kam­pa­nię z wyko­rzy­sta­niem upo­min­ków rekla­mo­wych, war­to zwró­cić się ku tym eko­lo­gicz­nym. To dosko­na­ły spo­sób aby wyróż­nić się z tłu­mu, zacie­ka­wić klien­ta i poka­zać, że fir­ma trosz­czy się o kwe­stie śro­do­wi­sko­we, a do swo­ich dzia­łań pod­cho­dzi odpo­wie­dzial­nie i z roz­sąd­kiem.