Eko biznes i marketing

EKO biznes – czy to konieczność?

Coraz czę­ściej nasze dzia­ła­nia, codzien­ne obo­wiąz­ki czy nawet toż­sa­mość kształ­tu­je tro­ska o śro­do­wi­sko natu­ral­ne. Nie zawsze jed­nak może być ona powią­za­na z roz­wo­jem gospo­dar­czym czy eko­no­mią. Wie­le grup dzia­ła­ją­cych na rzecz śro­do­wi­ska, wska­zu­je wręcz roz­wój gospo­dar­czy jako wro­ga eko­lo­gii – taki pogląd wystę­pu­je rów­nie czę­sto w świa­do­mo­ści opi­nii publicz­nej. Czy jest więc moż­li­we pro­wa­dze­nie biz­ne­su w nur­cie EKO?

Czym właściwie jest ekologia?

Poję­cie to bar­dzo szyb­ko wkra­dło się w łaski mar­ke­te­rów jako sku­tecz­ne hasło rekla­mo­we. War­to jed­nak poświę­cić chwi­lę, aby zasta­no­wić się co ze sobą nie­sie, peł­ne zro­zu­mie­nie tego ter­mi­nu, pomo­że reali­zo­wać praw­dzi­wie eko­lo­gicz­ne dzia­ła­nia. W potocz­nym rozu­mie­niu sło­wo “eko­lo­gia” toż­sa­me jest z wszel­ki­mi dzia­ła­nia­mi pro-śro­do­wi­sko­wy­mi.

Podą­ża­jąc za tren­dem, ter­mi­no­lo­gia ta wkra­dła się rów­nież w obszar edu­ka­cji – powsta­ją eko­lo­gicz­ne szko­ły i przed­szko­la czy kie­run­ki studiów.

Eko­lo­gia to nauka o zależ­no­ściach powsta­ją­cych w wyni­ku inte­rak­cji orga­ni­zmów z oto­cze­niem, a w uję­ciu filo­zo­ficz­nym czło­wiek jest inte­gral­ną czę­ścią tego środowiska.

War­to zatem, przez ana­lo­gię, spoj­rzeć rów­nież na swój biz­nes w uję­ciu holi­stycz­nym, jako nie­od­łącz­ną część śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go – zwró­cić uwa­gę jak nasze dzia­ła­nia wpły­wa­ją na śro­do­wi­sko, rów­nież w kon­tek­ście społecznym.

Życie w nurcie “Zero Waste”.

W wie­lu kra­jach, bycie EKO jest domi­nu­ją­cym tren­dem. “Zero waste” sta­je się sty­lem życia, filo­zo­fią czy spo­so­bem na pro­wa­dze­nie biz­ne­su. Jest to idea pod wpły­wem któ­rej, kon­su­men­ci zmie­nia­ją swo­je nawy­ki zaku­po­we – co powo­du­je, że od pro­du­cen­tów ocze­ku­je się eko­lo­gicz­nych rozwiązań.

“Zero waste” moż­na rozu­mieć na dwa spo­so­by, pierw­szy to wła­śnie styl życia, sku­pia­ją­cy się na gene­ro­wa­niu jak naj­mniej­szej ilo­ści odpa­dów i nie zaśmie­ca­niu śro­do­wi­ska. Z dru­giej stro­ny jest to podej­ście opie­ra­ją­ce się na stwo­rze­niu gospo­dar­ki o zamknię­tym obie­gu – tak aby nie pro­du­ko­wać zanie­czysz­czeń i wyko­rzy­sty­wać surow­ce wtór­ne. War­te przy­to­cze­nia są tu bada­nia Uni­le­ver, któ­re wyka­za­ły, że jed­na trze­cia kon­su­men­tów, podej­mu­je swo­je wybo­ry odno­śnie mar­ki, wła­śnie na pod­sta­wie ich wpły­wu śro­do­wi­sko­we­go i społecznego.

Biznes czy klimat?

Wie­le źró­deł poka­zu­je, że to wła­śnie prze­my­sło­wa dzia­łal­ność czło­wie­ka jest przy­czy­ną aktu­al­nej zmia­ny kli­ma­tu. Dane udo­stęp­nio­ne przez Uni­ver­si­ty of Ari­zo­na, mówią o dwu­dzie­sto­pię­cio pro­cen­to­wym wzro­ście tem­pe­ra­tu­ry na powierzch­ni zie­mi w ostat­nich trzech latach. Z kolei raport Glo­bal War­ming of 1.5 ​oC mówi o wzro­ście śred­nich tem­pe­ra­tur o oko­ło 1,0°C w porów­na­niu do pozio­mu poprze­dza­ją­ce­go epo­kę przemysłową.

Pro­wa­dzo­ne bada­nia obej­mu­ją rów­nież opi­nie kon­su­men­tów. W jed­nym z nich zapy­ta­no, czy odpa­dy opa­ko­wa­nio­we to waż­ny pro­blem eko­lo­gicz­ny. Oka­za­ło się, że 51 proc. klien­tów przy­wią­zu­je dużą uwa­gę do tej kwe­stii. Z danych pre­zen­to­wa­nych przez raport DS. Smith. wyni­ka, że podob­ny odse­tek respon­den­tów zgo­dził się ze stwier­dze­niem: Zrów­no­wa­żo­ny roz­wój opa­ko­wań papie­ro­wych jest dla mnie waż­niej­szy niż pięć lat temu. To jak pro­duk­ty oddzia­łu­ją na spo­łe­czeń­stwo i eko­lo­gię, jest kwe­stią istot­ną rów­nież dla ponad poło­wy respon­den­tów „CSR w prak­ty­ce – baro­metr Fran­cu­sko-Pol­skiej Izby Gospodarczej”.

Powietrze stanowi 25% zawartości opakowań w e‑handlu – rocznie transport pustej przestrzeni generuje ok. 122 milionów ton dwutlenku węgla.

Eko­lo­gicz­ne dzia­ła­nia, takie jak reduk­cja nad­mier­nych opa­ko­wań przy­no­szą nie tyl­ko pozy­tyw­ne skut­ki śro­do­wi­sko­we ale rów­nież eko­no­micz­ne. Pozwa­la­ją zmniej­szyć kosz­ty wysył­ki i zwięk­szać satys­fak­cję klien­tów, a ponow­ne wyko­rzy­sta­nie mate­ria­łów poma­ga zmniej­szyć zuży­cie cen­nych zaso­bów naturalnych.

War­to patrzeć więc na aspek­ty eko­lo­gicz­ne jako spój­ną całość swo­jej dzia­łal­no­ści. Dzia­ła­nia w nurt myśli EKO pozwa­la­ją na bar­dziej efek­tyw­ne pro­wa­dze­nie biz­ne­su. Wystar­czy spoj­rzeć np. na rynek pro­du­cen­tów kosme­ty­ków – któ­rzy, wyrze­kli się tanich pla­sti­ko­wych opa­ko­wań, na rzecz ele­ganc­kie­go szkła, alu­mi­nium czy tektury.

Takie podej­ście pozwa­la na dzia­ła­nia pro­eko­lo­gicz­ne, przy jed­no­cze­snej reali­za­cji celów marketingowych.

źró­dła:
Grze­gorz Igna­tow­ski, Ochro­na śro­do­wi­ska, eko­lo­gia i zrów­no­wa­żo­ny roz­wój w per­spek­ty­wie mar­ke­tin­go­wej , PRZED­SIĘ­BIOR­CZOŚĆ i ZARZĄ­DZA­NIE Wydaw­nic­two SAN − ISSN 1733 – 2486 Tom XIII – Zeszyt 12 – 2012 – ss. 237 – 249