eco willa – Szczecin Pogodno

W spo­koj­nej czę­ści Szcze­ci­na, w dziel­ni­cy Pogod­no, zlo­ka­li­zo­wa­ny został obiekt noc­le­go­wy o nazwie Wil­la Staf­fa. Loka­li­za­cja obiek­tu jest bar­dzo dogod­na i kom­for­to­wa, ta część mia­sta jest połą­czo­na z cen­trum Szcze­ci­na linią auto­bu­so­wą i tram­wa­jo­wą. To znacz­nie uła­twia poru­sza­nie się po róż­nych czę­ściach Szcze­ci­na. Wil­la Sta­cha leży w pre­sti­żo­wej, bar­dzo ele­ganc­kiej dziel­ni­cy apar­ta­men­to­wej, tuż obok niej znaj­du­je się bar­dzo zna­na w Szcze­ci­nie uli­ca Ada­ma Mickiewicza.

Wyna­jem apar­ta­men­tów Szczecin

Wil­la Staf­fa już z dale­ka przy­cią­ga uwa­gę swo­imi nowo­cze­snym wyglą­dem, jest ele­ganc­ka i sty­lo­wa, ide­al­nie pasu­je do tej nowo­cze­snej dziel­ni­cy wil­lo­wej. W Wil­li Staf­fa znaj­du­ją się poko­je noc­le­go­we ale tak­że kuch­nia, łazien­ka i pomiesz­cze­nia biu­ro­we na wyna­jem. Pomiesz­cze­nia biu­ro­we moż­na wyna­jąć na okre­ślo­ny czas i w okre­ślo­nym celu, moż­na w nich na przy­kład zor­ga­ni­zo­wać spo­tka­nie biz­ne­so­we czy kon­fe­ren­cję. Pomiesz­cze­nia te są do tego przy­sto­so­wa­ne i odpo­wied­nio wyposażone.

Apar­ta­men­ty do wyna­ję­cia Szczecin

Apar­ta­men­ty do wyna­ję­cia w Wil­li Staf­fa, są bar­dzo ele­ganc­kie. Ich wystrój wnętrz jest prze­my­śla­ny a przez to jest bar­dzo efek­tow­ny. Wnę­trza są nowo­cze­sne i sty­lo­we, meble któ­re się w nich znaj­du­ją są nie tyl­ko solid­ne i wygod­ne ale też bar­dzo ład­ne. Apar­ta­men­ty te są w peł­ni wypo­sa­żo­ne. Znaj­du­ją się w nich nie­zbęd­ne do noc­le­gów meble oraz sprzę­ty, któ­re uprzy­jem­nią pobyt w tym miej­scu. Moż­na też zauwa­żyć, że apar­ta­men­ty w Wil­li Staf­fa są bar­dzo prze­stron­ne a z ich okien roz­po­ście­ra się nie­sa­mo­wi­ty widok na nie­zwy­kle zie­lo­ną oko­li­cę. Z nie­któ­rych okien moż­na dostrzec tak­że Skwer Paw­łow­skie­go, miej­sce gdzie sku­pia się całe życie miesz­kań­ców i tury­stów w dziel­ni­cy Pogod­no. Latem w tym miej­scu orga­ni­zo­wa­ne są festy­ny i róż­ne impre­zy kul­tu­ral­ne, na któ­re war­to się wybrać

Apar­ta­men­ty szcze­cin wynajem

Wil­la Staf­fa poło­żo­na w bar­dzo cichej i spo­koj­nej dziel­ni­cy Pogod­no, ofe­ru­je wyna­jem poko­jów na week­en­dy i krót­ko­ter­mi­no­wy, tak samo jest w kwe­stii wynaj­mu powierzch­ni biu­ro­wej. Apar­ta­men­ty moż­na zare­zer­wo­wać przez inter­ne­to­wą stro­nę obiek­tu lub tele­fo­nicz­nie. Opła­tę moż­na uiścić po przy­jeź­dzie na miejsce. \

Dziel­ni­ca Pogod­no sły­nie z tego, że jest tu bar­dzo zacisz­nie i sie­lan­ko­wo. Wokół jest wie­le zie­le­ni i miejsc gdzie moż­na rekre­acyj­nie spę­dzać czas na wol­nym powie­trzu. Licz­ne tra­sy spa­ce­ro­we i rowe­ro­we zachę­ca­ją do aktyw­no­ści fizycz­nej i spo­tkań. To ide­al­na loka­li­za­cja na tury­stycz­ny wypad week­en­do­wy i wyjazd służ­bo­wy z dala od zgieł­ku duże­go mia­sta jakim jest Szczecin.