Certyfikaty EKO

Certyfikacja produktów EKO w branży artykułów promocyjnych.


Cer­ty­fi­ka­cja jest powszech­nie sto­so­wa­ną prak­ty­ką w bran­ży eko, sta­no­wi for­mę zapew­nie­nia, że zamó­wio­ny pro­dukt jest eko­lo­gicz­ne­go pocho­dze­nia. Nie będzie prze­sa­dą stwier­dze­nie, że nawet eks­pert nie był­by w sta­nie odróż­nić takie­go pro­duk­tu bez prze­pro­wa­dze­nia przy­naj­mniej wstęp­nej ana­li­zy. Ze wzglę­du na swo­ją
kate­go­rię ceno­wą, nie­rzad­ko spo­ty­ka­ne są wytwo­ry będą­ce jedy­nie imi­ta­cją eko­lo­gicz­ne­go odpo­wied­ni­ka.
Takie “nie­czy­ste prak­ty­ki” mogą zda­rzać się rów­nież w kate­go­rii cer­ty­fi­ka­tów, war­to zatem zwra­cać uwa­gę, czy pro­du­cent lub dys­try­bu­tor posłu­gu­je się nie­wąt­pli­wym certyfikatem.

Najczęściej stosowane certyfikaty EKO na rynku artykułów promocyjnych:

  • Glo­bal Recyc­led Stan­dard (GRS) i Glo­bal Orga­nic Texti­le Stan­dard (GOTS) – cer­ty­fi­ka­ty potwier­dza­ją­ce pocho­dze­nie recy­klin­go­wych mate­ria­łów wyko­rzy­sta­nych do pro­duk­cji. Doty­czą eko­lo­gicz­nych pro­duk­tów tek­styl­nych (np. ple­ca­ki, tor­by). GOTS obej­mu­je rów­nież mate­ria­ły natu­ral­ne takie jak
    kuku­ry­dza, sło­ma czy karton.
  • Forest Ste­ward­ship Coun­cil (FSC) – cer­ty­fi­kat zrów­no­wa­żo­nej gospo­dar­ki leśnej – ozna­cza się nim pro­duk­ty wyko­na­ne z drew­na lub papie­ru, jed­nost­ka cer­ty­fi­ku­ją­ca kon­tro­lu­je legal­ność wyro­bów pocho­dze­nia leśne­go, w opar­ciu o poli­ty­kę legal­nej gospo­dar­ki leśnej. War­to wspo­mnieć, że orga­ni­za­cja dzia­ła w
    poro­zu­mie­niu z lud­no­ścią auto­chto­nicz­nych tere­nów, z któ­rych pocho­dzą surowce.
  • Rain­fo­rest Allian­ce - naj­czę­ściej roz­po­zna­wa­ny przez cha­rak­te­ry­stycz­ną zie­lo­ną żab­kę. Logo­typ nawią­zu­je do lasów tro­pi­kal­nych, a sam cer­ty­fi­kat poświad­cza, że wypro­du­ko­wa­nie dane­go pro­duk­tu nie dopro­wa­dzi­ło do ich nisz­cze­nia. Doty­czy pro­duk­tów takich jak her­ba­ta, kawa czy wyro­by z papieru.
  • Bio-sie­gel – potwier­dza pro­duk­ty pocho­dzą­ce z upraw eko­lo­gicz­nych, przy któ­rych nie sto­so­wa­no nawo­zów sztucz­nych i syn­te­tycz­nych pestycydów.
  • Ener­gy Star – doty­czy bran­ży elek­tro­nicz­nej, potwier­dza, że jest to pro­dukt ener­go­osz­częd­ny, bar­dziej przy­ja­zny śro­do­wi­sku natu­ral­ne­mu, niż arty­kuł nie sto­su­ją­cy takich technologii.


Dlaczego warto zwracać uwagę na certyfikaty?

Bada­nia poka­zu­ją, że 80% spo­łe­czeń­stwa inte­re­su­je się ochro­ną śro­do­wi­ska, moż­na rów­nież zauwa­żyć ten­den­cję wzro­sto­wą w zakre­sie świa­do­mo­ści zagro­żeń zwią­za­nych z wyczer­pa­niem zaso­bów natu­ral­nych, urba­ni­za­cją i indu­stria­li­za­cją tere­nów zie­lo­nych, zanie­czysz­cze­nia­mi powsta­ją­cy­mi w pro­ce­sie pro­duk­cji oraz
trans­por­tu pro­duk­tów.
Fakt ten skła­nia impor­te­rów do pro­ak­tyw­ne­go dzia­ła­nia w zakre­sie
komu­ni­ka­cji z dostaw­ca­mi i pro­du­cen­ta­mi, dokła­da­jąc wszel­kich sta­rań, aby doku­men­ta­cja potwier­dza­ją­ca eko­lo­gicz­ność dostar­cza­nych pro­duk­tów była rze­tel­na i kom­plet­na.
Jako przy­kład pro­duk­tu speł­nia­ją­ce­go takie warun­ki moż­na wziąć dłu­go­pi­sy z serii eco-line: ORGA­NIC, BIO-PEN, BIO-STAR. Kor­pus oraz klip dłu­go­pi­su zosta­ły wyko­na­ne z bio-two­rzy­wa na bazie celu­lo­zy. Jego zdol­ność do bio­de­gra­da­cji zosta­ła potwier­dzo­na cer­ty­fi­ka­tem DIN-Geprüft zgod­nym z DIN EN 13432: 2000-12 wyda­nym przez DIN CERT­CO Gesel­l­schaft für Kon­for­mi­täts­be­wer­tung mbH na czas określony.


Jak często certyfikujemy?

W naszym przy­pad­ku cer­ty­fi­kat odna­wia­my co 6 lat. Ze wzglę­du na cią­gły roz­wój świa­do­mo­ści eko­lo­gicz­nej oraz samej eko­lo­gii, stan­dar­dy doty­czą­ce cer­ty­fi­ka­tów ule­ga­ją zmia­nie. Dla­te­go wyda­wa­ne są na czas okre­ślo­ny po któ­rym wyma­ga­ją odno­wie­nia. Czas przez jaki cer­ty­fi­kat jest waż­ny czę­sto zale­ży od jego spe­cy­fi­ka­cji. Dla przy­kła­du GOTS i GRS wyda­ją cer­ty­fi­ka­ty na rok dla pro­du­cen­ta mate­ria­łu, FSC z kolei wyda­je swój cer­ty­fi­kat Cha­inof-Custo­dy na 5 lat. War­to zatem
zwra­cać rów­nież uwa­gę na datę waż­no­ści dokumentu.


Co kontrolują certyfikaty?


Wyma­ga­nia doty­czą­ce cer­ty­fi­ka­tów dla każ­de­go pro­duk­tu wpro­wa­dza­ne­go na rynek euro­pej­ski, wyni­ka­ją bez­po­śred­nio z prze­pi­sów UE. Dzię­ki cze­mu mamy pew­ność, że gadże­ty wyko­na­ne są zgod­nie z nor­ma­mi. Wymie­nić tu moż­na Pro­gram­me for the Endor­se­ment of Forest Cer­ti­fi­ca­tion (PEFC), doty­czą­cy papie­ru i
zrów­no­wa­żo­nej gospo­dar­ki leśnej.
Cer­ty­fi­ka­ty opi­su­ją kolo­ry, roz­mia­ry i jakość pro­duk­tu, doty­czą rów­nież
mate­ria­łów z jakich wyko­na­ne są gadże­ty. W przy­pad­ku mate­ria­łów
kom­po­sto­wal­nych (papier, PLA, włók­no bam­bu­so­we) dowo­dzą o
bio­de­gra­do­wal­no­ści, mogą też poświad­czać, że pro­duk­ty nie zawie­ra­ją szko­dli­wych ani zabro­nio­nych sub­stan­cji. Część impor­te­rów jako eko­lo­gicz­ny przyj­mu­je rów­nież cer­ty­fi­kat REACH, potwier­dza on, że pod­czas pro­duk­cji nie zasto­so­wa­no che­mi­ka­liów, PVC czy fta­la­nów.


Kolej­nym aspek­tem któ­ry, war­to mieć na uwa­dze jakie są para­me­try jakie regu­lu­je cer­ty­fi­kat oraz czy doty­czy on wszyst­kich kom­po­nen­tów pro­duk­tu. Zda­rza­ją się sytu­acje kie­dy cer­ty­fi­kat doty­czy jedy­nie domi­nu­ją­ce­go mate­ria­łu. Wyni­ka to z czę­ścio­we­go bra­ku praw­nej regu­la­cji tego obsza­ru, nie zosta­ły okre­ślo­ne jed­no­znacz­ne nor­my dla mate­ria­łów eko­lo­gicz­nych. Jest to fakt istot­ny ponie­waż to na nor­mach opie­ra­ją się bada­nia oraz certyfikaty.


Klienci branży EKO.

Pro­duk­ty z kate­go­rii EKO zama­wia­ne są zarów­no przez klien­tów
indy­wi­du­al­nych jak i biz­ne­so­wych, nale­ży jed­nak zauwa­żyć, że zazwy­czaj to ci dru­dzy zwra­ca­ją się z proś­bą o prze­sła­nie cer­ty­fi­ka­tu, naj­czę­ściej w przy­pad­kach pro­jek­tów dofi­nan­so­wy­wa­nych przez środ­ki unij­ne. Klien­tom indy­wi­du­al­nym czę­sto wystar­czy jedy­nie opis, że pro­dukt jest eko­lo­gicz­ny, dla­te­go tak waż­ne jest pro­pa­go­wa­nie dobrej prak­ty­ki eko­lo­gicz­nej. To wła­śnie wystan­da­ry­zo­wa­ne cer­ty­fi­ka­ty są dro­gą do rze­tel­nej wery­fi­ka­cji pocho­dze­nia produktu.


Co mówią badania?

W ramach bada­nia bran­ży upo­min­ków rekla­mo­wych – Baro­metr PSP -
zagra­nicz­nym gościom zada­no pyta­nie o zain­te­re­so­wa­nie klien­tów akce­so­ria­mi eko­lo­gicz­ny­mi. Wyni­ki oka­za­ły się zbli­żo­ne do tych w warun­kach pol­skich:
Ankie­to­wa­ni w 80% stwier­dzi­li, że klien­ci pyta­ją o pro­duk­ty EKO.
Zapy­ta­no rów­nież, jak waż­ne dla ankie­to­wa­nych jest to, czy pro­dukt będzie moż­na w przy­szło­ści wyko­rzy­stać ponow­nie lub bez­piecz­nie zuty­li­zo­wać? W tym przy­pad­ku 92% ankie­to­wa­nych uzna­ło to za waż­ny czyn­nik ( noty 4 – 6 na sze­ścio­stop­nio­wej ska­li), a żaden z respon­den­tów nie uznał tej cechy jako mało istot­nej (noty 1 – 2).


Pod­su­mo­wu­jąc, dzie­dzi­na EKO, jest dzie­dzi­ną istot­ną co poka­zu­ją bada­nia w tym obsza­rze. Nale­ży sta­rać się o uwa­gę w tym aspek­cie zarów­no po stro­nie klien­tów, pro­du­cen­tów i impor­te­rów. Więk­sza świa­do­mość w obsza­rze cer­ty­fi­ka­cji przy­no­si korzy­ści eko­lo­gicz­ne dla pla­ne­ty oraz poma­ga budo­wać zdro­wy, legal­ny rynek pro­duk­tów EKO.